• Destek Hattı
  • Akredite Oda
  • turkak kalite yönetimi
  • iso 1002 Kalite
  • iso 9001 Kalite
Firma Rehberi
Üye Girişi

Ekonomik Yapı

Uzunköprü'de %2.45 örnekleme ile yapılan Anket sonuçlarına göre 15 ve 65 yasları arasında kalan çalısabilir çağdaki nüfusun (potansiyel faal nüfus) tüm nüfusa oranı %72.23 olarak bulunmuştur. Kalan nüfusun yani 15 yaş altındaki ve 65 yas üstündeki nüfusun tüm nüfusa oranı %27.77'dir.

Buna göre Uzunköprü kentinde oturan toplam 37.700 kisinin 27.231'i çalisabilir çağda, 10.469'u çalışabilir yaş grubu dışında bulunmaktadır. Uzunköprü'de fiilen çalışmakta olan nüfus 12.961 kişidir. Çalışmayan nüfus sayısı 14.270'dir. Bu 14.270 kişinin içinde ev kadınları, yüksek okul ögrencileri, genç emekliler, rantiyeler, kaçak çalışanlar, özürlüler ve hakiki işsizler yer almaktadır. Kentte gerçek işsizlik oranı %1.65'dir.

TARIM SEKTÖRÜ

Tarım ve hayvancılığın gelişmiş olması, çevreye ve özellikle İstanbul'a çeşitli tarım ve hayvan ürünlerinin sevkine yol açmıştır.Türkiye'nin ayçiçek yağı, un, pirinç ihtiyacının büyük bir bölümü Uzunköprü'den karşılan-maktadir. Ticaret etkinliği daha çok iç piyasalara yöne-liktir ve genel özellik olarak tarıma dayalı bir sanayi söz konusudur.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın %50'si Uzunköprü'ye, %50'si İstanbul'a, çevre köylere ve ilçelere yöneliktir. Man-dıralarda üretilen yağlı peynirleri ile ünlüdür.
Uzunköprü halkı-nın çevre il, ilçe ve köy-lerle idari anlamda iliş-kisi görülürken, büyük sanayiler ve esnafın İs-tanbul ile ticaret bağlan-tısı vardır.

Tarım, Uzunköprü için en önemli faaliyet tü-rüdür. Ancak 1989 yılı ve-rilerine göre 13.500 çiftçi ailesi varken, 2000 yılı verilerine göre çiftçi aile sayısının 12.640'a düsmesi tarımın eski önemini kay-betmeye basladığını göstermektedir.

Tarım sektöründe çalışanların oranı %6.94'tür. Yaklaşık 76.000 Ha arazide yapılmaktadır. Ergene ve Meriç nehirlerinin geçtiği ve birçok baraj ve göletlerle sulanan verimli arazide çiftçilik yapılmaktadır.

Uzunköprü'de en fazla yetiştirilen ürünler buğday, arpa, çeltik ve ayçiçeğidir. Sebzeler arasında en fazla do-mates, sakız kabağı, patlıcan, patates, taze sogan, kuru sarımsak, ıspanak ve pırasa üretilmektedir. Az olarak turp, marul, taze sarımsak ve havuç üretilir.

Uzunköprü genelinde 85.015 ha orman alanı var-dır. Verimli orman alanı 13.445 ha, diğer alanlar ise ağaç-landırılmaya alınan bozuk orman alanlarıdır. Civar köy-lere orman maktası olarak yakacak verilmektedir. Or-manların %60-70'i bozuk baltalığı oluşturmakta olup, agaçlandırma projesine alınmaktadır. Yıllara göre mali imkanlar çerçevesinde ağaçlandırılması yapılıyor. Dikil-miş olarak 200 ha karaçam ağaçlandırılması vardır. Uzunköprü'de üretim yapılacak orman alani yoktur. Köylü geçim kaynağı olarak ormancılığı kullanmamak-tadır. Normal koruluk alanı 100-150 ha'dir.

Küçükbaş Hayvancılık

Uzunköprü ilçesi mer-kez ve köylerinde yaygın ola-rak kıvırcık ve Tahirova-Mar-mara merinosu melezi ırkları beslenmektedir. Koyun mik-tarı 37.810, keçi miktarı top-lam 5.234 olmak üzere kü-çükbaş hayvan miktarı 43.044'tür. Bu rakamda gerek hayvan hareketleri ve gerekse ekonomik sebeplerle değişik-likler sık olmaktadır. Koyun-larda ortalama günlük süt verimi 0,8 kg'dir.

Kümes Hayvancılığı

Uzunköprü'de kümes hayvancılığıyla ilgili belli başlı büyük işletme olmamakla beraber, küçük aile işletmeleri olarak beslenen tavuk, hindi, ördek ve kaz miktarı yaklaşık 38.600 adettir.

Büyükbaş Hayvancılık

Uzunköprü'de yetiş-tirilen sığır, kültür ırkıdır. Ortalama inek başına günlük süt verimi 20 kg, eti için beslenen erkek danaların ortalama ağırlığı 250 kg civarındadır. Toplam sığır adedi yaklaşık 21.000 dir. Yine bu rakam, gerek hayvan hareketleri, gerekse ekonomik sebeplerden dolayı sık sık değişebilmektedir.


Balıkçılık

Uzunköprü'de ticari olarak 2 köyde balıkçılık işletmesi vardir. Bunun dışında baraj ve göllerle yaygın olarak aynalı sazan, sazan, tatlı su levreği ve tekke türü balıklar mevcuttur.