• Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • +90 284 513 10 64

 

UTSO AMBLEM1

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43. Maddesinin 22 fıkrasına göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler.Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43. Maddesinin 22 fıkrasına göre yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmekle yükümlüdürler.   

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 43 maddesinin 22 fıkrasında “(22) (Değişik: RG 31/12/2010-27802)  Yetki belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler; unvan, adres, vergi numarası, ortaklık, hisse devri (halka açık sermaye şirketlerinde hamiline yazılı hisse devirleri hariç), sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler” ifadesi yer almaktadır.  

Yine aynı yönetmeliğinin 76 maddesinin 1 fıkrasının n bendinde “n) (Değişik: RG 31/12/2010-27802)  43 üncü maddesinin dördüncü, altıncı, dokuzuncu, onbirinci, onaltıncı, onyedinci, ondokuzuncu, yirmiikinci ve yirmiyedincı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 5 uyarma; beşinci ve onuncu fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 2 uyarma; yedinci, yirminci, yirmibeşinci ve yirmialtıncı fıkralarına aykırı hareket edenlere her fıkra için 10 uyarma; yirmisekizinci fıkrasına aykırı hareket edenlere 3 uyarma,”  verileceği hükme bağlanmıştır.

Örneğin Yönetmeliğin 43 maddesinin 22 fıkrasında belirtilen değişikliklerden birinin 60 gün içerisinde bildirilmemesi sonucunda Yönetmeliğin 76 maddesine göre 5 uyarma cezası kesilmektedir.

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 76 maddesinin 3 fıkrasına göre “Yetki belgesi sahipleri; birinci ve ikinci fıkralara göre verilen uyarmaların veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde; Bakanlığa yazılı başvuruda bulunarak verilen uyarmaların paraya çevrilmesini talep edebilirler. Verilen uyarmaların paraya çevrilebilmesi için; bu 90 günlük süre içinde uyarma başına 63 Türk Lirasının Bakanlık döner sermaye hesaplarına ödenmesi şarttır. Söz konusu ödemenin yapılmasından sonra uyarmalar kaldırılır. Paraya çevrilmeyen uyarmalar kaldırılmaz. Bu ücret, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.” Denmektedir. 2015 yılı için uyarma başı ücret 90 TL (5 uyarma = 450 TL) olmuştur.

Ayrıca Karayolu Taşıma Yönetmeliğin 78 maddesinin 7 fıkrasına göre “(7) 76 ncı maddeye göre verilen ve veriliş tarihinden itibaren 90 gün içinde kaldırılmadığı için kalıcı hale gelen uyarmaların toplam sayısı 50 adede ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir.” denmektedir.Yukarıda açıklanan nedenlerle, K belgesi sahibi şahıs ve tüzel kişilerin uyarı(para) cezasına maruz kalarak mağdur olmamaları amacıyla ana sözleşmede meydana gelen değişikler; (unvan, adres, ortaklık, hisse devri, sermaye miktarı, yönetici, acentelik sözleşmeleri) ile vergi numarası ve taşıtlara ilişkin değişiklikleri 60 gün içinde, Odamız K belgesi servisine bildirmeleri gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen değişikliklerin Ticaret Sicil Müdürlüğüne Tescil ettirilmesi bildirim yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır ve tekrardan Odamız K Belgesi servisine bildirim yapılması gerekmektedir.

Bahsi geçen bu cezaların Odamız ile hiçbir alakası bulunmayıp tamamen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın tasarrufu altındadır.

Bu konuda Ulaştırma Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı düzeyinde defalarca kez girişimde bulunarak bir çok öneri sunulmuş olmasına rağmen kabul görmemiştir. Hali hazırda yukarıda bahsedilen değişiklik bildirimlerini bizzat işletme yetkilisi tarafından imzalanmış dilekçe veya değişiklik bildirim formu ve ilgili değişikliklere ilişkin evraklar ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası K Belgesi servisine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Üyelerimize önemle duyurulur.